Jak obliczyć lata pracy do urlopu?

Wielu, zwłaszcza młodych ludzi, którzy to dopiero rozpoczynają karierę zawodową często zastanawia się, ile przysługuje im urlopu wypoczynkowego w ciągu jednego roku kalendarzowego. Otóż wymiar przysługującego nam urlopu zależy między innymi od ilości przepracowanych lat oraz od tego jaką ukończyliśmy szkołę. Zatem ile należy nam się w ciągu roku urlopu?

W polskim prawie pracy istnieją dwa wymiary urlopu wypoczynkowego. Każda osoba zatrudniona w oparciu o umowę o pracę może posiadać dwadzieścia lub dwadzieścia sześć dni urlopu wypoczynkowego. Aby dokładnie policzyć lata pracy do urlopu wypoczynkowego należy zaznajomić się z obowiązującymi w naszym kraju przepisami zawartymi w obowiązującym kodeksie pracy. Zatem ile należy nam się dni urlopu wypoczynkowego w ciągu jednego roku kalendarzowego?
Do stażu pracy każdego pracownika od którego to jest w głównej mierze uzależniony wymiar urlopu wypoczynkowego, wlicza się przede wszystkim okres pracy, okres nauki oraz tak zwane okresy zaliczalne.
.Wymiar urlopu obliczany jest za każdym razem, gdy podejmujemy nową pracę. Pracodawca bowiem na podstawie złożonych przez nas dokumentów, a w szczególności świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy oraz świadectw szkolnych jest zobowiązany do tego, aby obliczyć ile dni urlopu nam się należy.
Do okresu zatrudnienia wlicza się przede wszystkim wszystkie okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz w jaki sposób ustały nasze poprzednie stosunki pracy. Jeśli równorzędnie pozostawaliśmy w dwóch lub więcej stosunkach pracy, wówczas to wliczeniu do podstawy wymiaru urlopu podlega także okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub następnego stosunku pracy.

W jaki sposób wlicza się posiadane wykształcenie do wymiaru urlopu wypoczynkowego?

To jak długo się uczyliśmy jest bardzo istotne podczas ustalania przez pracodawcę wymiaru urlopu wypoczynkowego, gdyż do okresu zatrudnienia wlicza się także okres nauki. Staż urlopowy wynikający z pobierania nauki uzależniony jest przede wszystkim od zdobytego przez daną osobę poziomu wykształcenia.
W przypadku ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub innej równorzędnej szkoły do wymiaru urlopu wypoczynkowego wliczane są trzy lata.
Jeśli osoba ukończyła średnią szkołę zawodową wówczas do wymiaru urlopu wypoczynkowego jest wliczane pięć lat. W przypadku ukończenia średniej szkoły ogólnokształcącej do wymiaru urlopu wliczane są cztery lata, natomiast z tytułu ukończenia szkoły średniej policealnej do wymiaru wliczane jest sześć lat. Najwięcej bo aż osiem lat mają wliczane do wymiaru urlopu osoby, które to ukończyły szkołę wyższą.
Jeśli osoba ukończyła średnią szkołę zawodową wówczas do wymiaru urlopu wypoczynkowego jest wliczane pięć lat. W przypadku ukończenia średniej szkoły ogólnokształcącej do wymiaru urlopu wypoczynkowego wliczane są cztery lata, natomiast z tytułu ukończenia szkoły średniej policealnej do wymiaru urlopu wypoczynkowego wliczane jest sześć lat. Najwięcej bo aż osiem lat maja wliczane do wymiaru urlopu osoby, które to ukończyły szkołę wyższą.

Okresy zaliczalne – wydłużające wymiar urlopu wypoczynkowego.

Oprócz lat pracy do wymiaru urlopu wypoczynkowego są wliczane tak zwane okresy zaliczalne, wśród których można wymienić: okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych, udokumentowane okresy zatrudnienia za granicą u pracodawcy zagranicznego od 1 listopada 2005 roku bez względu na opłacanie składki na Fundusz Pracy, okres odbywania czynnej służby wojskowej, okres pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz okres za to który przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Ponadto do okresów zaliczalnych wlicza się także okres urlopu wychowawczego oraz okres prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego.

Jakie okresy nie są zaliczane podczas ustalenia wymiaru urlopu wypoczynkowego?

Poza okresami wliczalnymi do wymiaru urlopu wypoczynkowego istnieją przepisy mówiące precyzyjnie o tym jakich okresów nie wlicza się wymiaru urlopu.
Do stażu pracy pracownika aktywnego zawodowo nie wlicza się między innymi okresu pracy wykonywanej w danej firmie na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej na przykład umowy o dzieło. Ponadto to wymiaru urlopu wypoczynkowego nie wlicza się okresu prowadzenia działalności gospodarczej oraz czasu kiedy to pracownik przebywał na urlopie bezpłatnym. 

Każdy pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego.

Podejmując pracę zarobkową każdy z nas powinien mieć na względzie fakt, że w każdym roku kalendarzowym przysługuje mu urlop wypoczynkowy. Jeśli dana osoba wliczając powyższe okresy urlopowe nie ma łącznie przepracowanych dziesięciu lat, to wówczas to przysługuje jej dwadzieścia dni urlopu, natomiast jeśli pracownik ma przepracowane więcej niż dziesięć lat, to wówczas przysługuje mu dwadzieścia sześć dni urlopu wypoczynkowego w ciągu jednego roku kalendarzowego.
Każdy pracownik powinien wiedzieć o tym, że nie ma on obowiązku zrzekać się własnego urlopu wypoczynkowego, a jeśli pracodawca nie wyda mu go w terminie określonym przepisami prawa pracy, to wówczas musi on wypłacić pracownikowi ekwiwalent za urlop.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here